آزمون سرسختی

جمع نمرات مقیاس‌ها، نمره‌ی سرسختی فرد را نشان مـی‌دهـد.